ontwerp & realisatie >> edening

gemeentelijke plannen

Waarom Groen Maastricht?

De voordelen van een Groen Maastricht zijn bijna te veel om op te noemen:

 • Groen verhoogt de visueel/ruimtelijke kwaliteit van de stad, verhoogt de vastgoedwaarde van de woonwijken en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven, (groen als visitekaartje).
 • Groen maakt de beleving van natuur- en landschap in en om de stad mogelijk, weerspiegelt de loop der seizoenen en draagt bij aan de natuur- en milieu educatie van de jeugd, (CNME).
 • Groen schept voorwaarde voor diverse vormen van vrijetijdsbesteding als natuurbeleving, stadslandbouw, fietsen, wandelen en joggen, (openluchtrecreatie).
 • En biedt mogelijkheden voor sport en spel in de wijken, activiteiten en evenementen in de buitenlucht en ruimte voor ontmoeting in de woonbuurten, (sociale cohesie).
 • Groen verbetert het microklimaat van onze dagelijkse leefomgeving; zet CO2 om in zuurstof, buffert regenwater en tempert grote temperatuurverschillen en wind, (klimaatadaptatie).
 • Groen zorgt voor een schoner milieu door het filteren van zonlicht, geluid en fijn stof; groen zorgt voor een betere gezondheid, een schone leefomgeving en vermindert stres.
 • Groen draagt bij aan de biodiversiteit; de levensvoorwaarden voor flora en fauna waarvoor in de landbouwgebieden buiten de stad geen plaats meer is, (stadsecologie).
 • Groen biedt mogelijkheden voor langdurig braakliggende (bouw)terreinen in de stad; denk aan bewonersinitiatieven op het gebied van stadslandbouw, gemeenschappelijke tuinen en tijdelijke evenemententerrein.

Conclusie: Groen Maastricht draagt bij aan de instandhouding van al deze belangrijke economische, sociale, recreatieve, educatieve, ecologische en milieutechnische doelstellingen, zonder welke het dagelijks leven in de stad een stuk minder aangenaam zou zijn!

investeren in groen en landschap versterken en verbinden

 1. Jekerdal/St. Pietersberg en Cannerberg
 2. Rivierpark Maasvallei
 3. Terraspark
 4. Buitengoed Geul & Maas
 5. Dousberg/Zouwdal
 6. Groene buffer Maastricht-Eijsden
 7. Pietersplas
 8. ENCI-groeve/natuurgebied
 9. Kanjelzone (wijkpark Limmel-Nazareth)
 10. Frontenpark
 11. Tapijnkazerne/Stadspark
 12. Griendpark
 13. Groene wiggen westelijke woonwijken
 14. Geusseltpark
 15. Centrale parkzone Randwijck
 16. de Groene Loper

Gemeentelijke projecten

Het groen van Maastricht kan in ruimtelijk opzicht in vier schaalniveaus worden ingedeeld:

 1. De groene ring om de stad
 2. De groene wiggen (of longen) in de stad
 3. De grote groenprojecten op bovenwijksniveau
 4. En het groen in de buurt of straat

1. De groene ring om de stad

De groene ring om de stadMaastricht is een compacte stad. Dat heeft te maken met de geschiedenis van vestingstad. Direct daarbuiten liggen diverse waardevolle cultuurlandschappen. Vanwege hun hoge cultuur- en natuurhistorische waarde worden deze beschermd en stedelijke invloeden zoveel mogelijk geweerd. Als voorbeeld kunnen worden genoemd: de Pietersberg, het Jekerdal en Heuvelland, het Maasdal ent Beneden Geuldal en het Buitengoed Geul & Maas.

2. De groene wiggen of longen

De groene wiggen of longenOp sommige plekken steken deze landschappen diep de bebouwde kom in en nemen ze de vorm aan van een zgn. groene wig. Zo loopt het Jekerdal via het terrein van de Tapijnkazerne door in het Stadspark. En vormt Park Geusselt de poort naar het Beneden Geuldal en is de Via Regia één van de groene longen van Maastricht West. De Groene Loper verbindt zowel het Buitengoed Geul & Maas aan de binnenstad, als het Stadspark. En het Maasdal met aan weerzijden het Stadspark, Charles Eyckpark en Griendpark is in wezen ook een Groene wig. Elke Maastrichtenaar kan zo te voet of per fiets, via deze groene verbindingen binnen 10 minuten in het buitengebied zijn.

3. Grote groene projecten

Grote groene projectenDe gemeente werkt aan diverse projecten op wijk- en buurtniveau om het openbaar groen nog dichter bij de bewoners van de stad te brengen. Het Spinxpark, het Frontenpark, de voormalige Tapijnkazerne en het wijkpark Limmel/Nazareth zijn goede voorbeelden hiervan. Voor het opstellen van het programma van eisen voor zo’n eigentijds stadspark, raadpleegt het gemeentebestuur het StadsLab, Bureau Europa, de stadsdeelleiders én buurtbewoners.

4. Groen in de straat

Groen in de straatHet groen in Maastricht is op elk schaalniveau van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Voor dit groen in de straat zijn vooral de bewoners van Maastricht aan zet; zij beleven hier direct plezier aan en kunnen veel zelf doen: Niet alleen voortuinen, maar ook geveltuinen en boomspiegels kunnen door buurtbewoners als groen ingericht en beheerd worden. En voor kinderen kunnen (natuur)speeltuinen en schooltuinen worden aangelegd. Het CNME helpt bewoners met de aanleg en inrichting hiervan, alsook met Initiatieven als moestuinen voor de wijk die gezamenlijk aangelegd en gebruikt worden, (zie als voorbeeld Tuinzicht Lichtenberg en de Natuurtuinen in het Jekerdal). Ook bedrijven in Maastricht kunnen groen adopteren in de vorm van een rotonde en deze van representatief groen voorzien en dit vervolgens (collectief) beheren.

In zijn totaliteit vormt dit gemeentelijk groen en particulier onderhouden groen een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid van de stad. En verhoogt met name de onderlinge samenhang op de diverse schaalniveaus, de recreatieve en ecologische waarde ervan.